Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

เทคโนโลยี GPS กับ ธุรกิจโลจิสติกส์

     ในอดีตการจัดการเส้นทางการเดินรถ อาจจะไม่ใช่ตัวแปรหลักในการทำงานมากนัก แต่ปัจจุบันเนื่องด้วยปัญหาของ        ราคาน้ำมัน หรือเชื้อเพลิงต่างๆที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับระบบการขนส่งมาก     ยิ่งขึ้น GPSจะมีส่วนช่วยในการบริหารงานในกระบวนการขนส่งได้เป็นอย่างดี เริ่มจากการ จัดเส้นทางเดินรถ การปล่อยรถ    การติดตามรถขนส่งในขณะปฎิบัติงาน ระบบ GPS จะเป็นตัวช่วยหลังจากปล่อยรถไปแล้ว ทำให้ทราบได้ว่ารถอยู่ตำแหน่งไหน ช่วยในการ ติดต่อกับคนขับรถทราบปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้น ได้อย่างรวดเร็ว GPS กับ Vehicle Tracking System คือระบบบันทึกการใช้งาน ยานพาหนะด้วยเทคโนยีการกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (Global Positioning System, GPS) แล้วนำมารวมกับเทคโนโลยี GPRS ของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ก็จะสามารถให้ข้อมูลการเดินทางต่างๆได้ เช่น แสดงเส้นทางการดินรถ การใช้ ความเร็วตลอดเส้นทางการเดินรถ ทำให้ส่วนบริหารหรือ ส่วนควบคุม รู้ได้ทันทีว่าขณะนี้ รถอยู่ที่ไหน ขับด้วยความเร็วเท่าไหร่ เป็นต้น

 
ประโยชน์ที่ได้รับ

    1. บริหาร และ จัดการยานพาหนะ                                                        

 • วางแผนใช้งานรถได้อย่างถูกต้องตามทิศทางความเป็นจริง
 • พนักงานไม่สามารถขับออกนอกเส้นทางได้
 • วางแผนควบคุมเวลาเดินทาง
 • พนักงานไม่สามารถจอดหรือหยุดรถโดยไม่จำเป็น
 • พนักงานต้องวิ่งรถตามความเร็วที่กำหนด
 • กำหนดเวลา ณ.จุดเป้าหมายให้พนักงานได้
 • บอกเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการใช้รถ
 • วางแผนการเดินทางให้สอดคล้อง และสัมพันธ์กับปริมาณงาน
 • วางแผนการจัดส่งสินค้า ตามทิศทาง ระยะทาง และจำนวนของงาน
 • วางแผนการใช้รถในการเดินทางในกรณีที่มีผู้จองใช้รถหลายราย
 • วางแผนการเดินทางในการเข้าพบ ในกรณีที่ต้องการติดต่อธุรกิจหลายราย

 

 
    2. ลดต้นทุนค่าน้ำมันรถและค่าซ่อมแซม                                 
 • พนักงานไม่สามารถขับรถเร็วกว่าที่กำหนด 
 • พนักงานไม่สามารถนำรถไปใช้ส่วนตัว
 • ลดปัญหาของพนักงานที่ start รถแล้วเปิดแอร์นอน
 • รถถูกใช้งานตามระยะทางและสภาพความเป็นจริง
 • รถถูกจำกัดความเร็วตามข้อกำหนด
 
 
    3.ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น                                       
 • ได้ข้อมูลของสถานที่ตั้งของสำนักงานหรือสถานที่ต่างๆ                             
 • บอกเส้นทางให้กับพนักงานใหม่ หรือพนักงานที่ยังไม่รู้จักเส้นทาง
                                                            
                                  
 
   
   4.สร้างเป็นฐานข้อมูลหลักเพื่อนำไปใช้ในองค์ก     
 • สร้างเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการบริหารและจัดการยานพาหนะ
 • แผนการซ่อมบำรุงยานพาหนะ
 • การบริหารงานบุคคลเช่นพฤติกรรมในการขับรถ
 • แผนการขายการตลาดและการจัดส่ง

 
 


ที่มา : http://www.vcharkarn.com/vblog/36016/4
 

Company
News