Key Features

Prosoft GPS เครื่องมืออันทรงพลังที่จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ

Control Center (ศูนย์กลางการควบคุมพฤติกรรมและยานพาหนะ)
 • เป็นศูนย์กลางข้อมูลเพื่อดูพฤติกรรมการขับรถของพนักงานได้ตลอดเวลา
 • ควบคุมให้มีการใช้รถได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งลดพฤติกรรมการใช้งาน
 • รถที่ไม่เหมาะสมเช่น ดูดน้ำมันขาย , เติมน้ำมันไม่ตรงตามจริง
 • เป็นศูนย์กลางข้อมูลการเดินรถเพื่อการวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารเวลาการทำงานของรถได้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้สามารถ ใช้งานรถได้เต็มประสิทธิภาพ ส่งสินค้าถูกที่ ตรงเวลา มีข้อมูลไว้บริการลูกค้า เพื่อเพิ่มคุณภาพในการบริการลูกค้าและการแข่งขันทางธุรกิจ
Navigator (การขอเส้นทาง)
 • สามารถกำหนดตำแหน่งบริษัทลูกค้าบนแผนที่ และค้นหาสถานที่พร้อมเส้นทางที่สั้นที่สุดของการเดินทางได้
 • สามารถเลือกดูแผนที่ได้ 4 รูปแบบ คือ แผนที่แบบลายเส้น (Map),แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม (Satellite), แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมซ้อนทับด้วยแผนที่แบบลายเส้น (Hybrid), แผนที่แบบลายเส้นที่มีเส้นทางการจราจร (Traffic) ซึ่งสามารถเลือกพิมพ์แผนที่และเส้นทางได้
Tracking Real Time (ติดตามสถานะรถ ณ ปัจุบัน)

Real-Time เป็นการแสดงสถานะข้อมูลปัจจุบันของรถว่า ณ ขณะนั้น รถวิ่งหรือรถจอดความเร็วในการขับเท่าไหร่ พร้อมทั้งแสดงตำแหน่งและ ข้อมูลปัจจุบันของรถเช่น ทะเบียนรถ, ยี่ห้อของรถ, ประเภทของรถ, พนักงานขับรถ และเบอร์โทรศัพท์พนักงานขับที่ใช้สำหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งการดูรถแบบ Real-Time นี้ทำให้ผู้ใช้สามารถลดพฤติกรรมการใช้งานที่ไม่เหมาะสมของพนักงานได้ และยังทราบว่าอยู่ ณ ตำแหน่งไหนแล้ว ซึ่งใช้ในหลายกรณี เช่น รถถูกโจรกรรมก็ทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามรถกลับคืนมาได้ หรือในด้านการส่งของลูกค้าเมื่อลูกค้าถามว่า ถึงตรงไหนแล้วใกล้ถึงหรือยัง ก็สามารถตอบคำถามลูกค้าได้

Tracking History (ดูเส้นทางการเดินรถย้อนหลัง)

History เป็นการแสดงสถานะย้อนหลังของรถซึ่งสามารถบอกประวัติ การเดินทางย้อนหลังของรถตามช่วงเวลาที่กำหนดได้ พร้อมทั้งแสดงเส้นทาง, ระยะทาง, ความเร็วที่ใช้, สถานะของรถ และข้อมูลรถ เพื่อใช้ในการตรวจสอบการเดินรถของพนักงานว่าออกนอกเส้นทางที่กำหนดหรือไม่ และยังช่วยตรวจสอบการเข้า-ออกบริษัทลูกค้าว่าได้เข้าไปยังบริษัทนั้นๆจริงหรือไม่ ซึ่งเช็คได้จากสถานะของรถที่จอดติดเครื่องหรือจอดดับเครื่อง

Ranking (การค้นหาตำแหน่งรถ)

Ranking เป็นการค้นหาตำแหน่งรถที่อยู่ใกล้สถานที่ที่ระบุและคำนวณระยะห่างของรถแต่ละคัน โดยสามารถดูได้ว่ารถแต่ละคันอยู่ห่างจากสถานที่ที่ระบุ หรือ บริษัทลูกค้าเป็นระยะทางเท่าไหร่ เช่นกรณีที่ลูกค้าให้ไปเก็บเช็ค/ รับสินค้า/ เข้าบริการลูกค้าฉุกเฉินก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้รถจากบริษัท แต่สามารถที่จะค้นหา รถของบริษัทที่อยู่ใกล้จุดๆนั้นได้ทันที เพื่อลดต้นทุนและลดเวลาลงได้

Map (แผนที่)

Map เป็นลักษณะการทำงานของแผนที่ที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทยรวมทั้งต่างประเทศ โดยจะแสดงชื่อจังหวัด เขต ตำบล อำเภอ ถนน ซอย และผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มเติมในส่วนของสถานที่สำคัญต่างๆได้เองตามความต้องการเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานและธุรกิจของลูกค้า ซึ่งสามารถเลือกแสดงผลได้ถึง 4 รูปแบบ ตามต้องการ

Mark (การกำหนดตำแหน่ง)

Mark เป็นการกำหนดตำแหน่งลูกค้า และสถานที่สำคัญต่างๆ รวมไปถึง การกำหนดเขตการเข้าออกโซน ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการค้นหา ตำแหน่งลูกค้าว่าอยู่ที่ไหนเป็นลูกค้าประเภทไหน มีสถานที่สำคัญบ่งบอก หรือไม่ และช่วยให้ทราบว่ารถได้เข้าออกเขตพื้นที่ที่กำหนดหรือไม่ เพื่อป้องกันการนำรถไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือออกนอกพื้นที่ ซึ่งในส่วนนี้ผู้ใช้สามารถ กำหนด แก้ไข และลบข้อมูลได้ตามความต้องการ

GPS
Shipment (การบริหารการส่งของ)
 • สามารถบันทึกการส่งของและกำหนดตารางการส่งของ รวมถึงดูรายละเอียดเกี่ยวกับใบกำกับภาษีว่าประกอบไปด้วยใบกำกับภาษีใดและสินค้าอะไรบ้าง
 • สามารถตรวจสอบตารางการขนส่ง เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนในการเดินรถ และยังสามารถตรวจสอบตำแหน่งที่อยู่ของลูกค้าที่จะต้องส่งของให้ได้ เช่น วันที่ สถานที่ และรถที่ใช้ในการขนส่งได้
 • สามารถกรองข้อมูลรถตามสถานะนั้นๆ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล ซึ่งสามารถทำได้ 4 รูปแบบดังนี้
  - ค้นหาจากทุกสถานะ
  - ค้นหาจากสถานะรอการจัดส่ง
  - ค้นหาจากสถานะที่อยู่ระหว่างการจัดส่ง
  - ค้นหาจากสถานะที่จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
Route Management (การบริหารเส้นทางการเดินรถ)
 • สามารถจัดเส้นทางส่งของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุน และใช้ประโยชน์สินทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
 • สามารถเลือกจัดเส้นทางโดยวิธีการจัดเส้นทางที่สั้นที่สุดหรือจัดเส้น ทางตามเวลากำหนดส่งของ
 • สามารถตรวจสอบสถานะการส่งของของรถได้ว่ารถส่งของลูกค้ารายไหนไปบ้างและจุดส่งของต่อไปคือลูกค้ารายไหน รวมถึงประมาณระยะทางและเวลาของจุดต่อไปได้
 • สามารถเปรียบเทียบแผนการเดินรถที่กำหนดไว้กับการเดินรถจริง เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพในเรื่องระยะทาง ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง
 • เป็นเครื่องมืออันทรงพลังสนับสนุนการตัดสินใจ ให้คุณสามารถจำลองสถานการณ์ได้ไม่จำกัดในการระบุค่าใช้จ่าย
Report & Graph (รายงานการใช้รถและกราฟ)
 • ทุกรายงานสามารถ Preview และ บันทึกเป็นไฟล์ ได้ทันทีจากโปรแกรม
 • เพื่อความรวดเร็วลดขั้นตอนการทำงาน และลดต้นทุนในการดำเนินงานได้
 • สามารถ Export รายงานออกเป็นรูปแบบของ File ต่างๆ หรือเป็น Imageได้ เช่น Excel File, Text File, HTML File, BMP Image, GIF Image, JPEG Image
 • สามารถสั่ง Print ได้ทันที
 • มีการแสดงเป็นกราฟแท่ง กราฟวงกลม ที่ง่ายต่อการวิเคราะห์และการนำเสนอ
Activity Alerts (การแจ้งเตือน)

Alerts เป็นการแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการทำให้เราทราบว่า ณ ขณะนี้เกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น โดยมีรูปแบบการแจ้งเตือนดังนี้

 • Inside Geo fence: การแจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนที่เข้าพื้นที่ที่ไม่อนุญาต
 • Outside Geo fence: การแจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนที่ออกจากพื้นที่ที่อนุญาต
 • Inside Geo fence: Program Alerts: การแจ้งเตือนผ่านโปรแกรมเมื่อเกิด เหตุการณ์ฉุกเฉิน
 • Outside Geo fence: Alerts Report: การออกรายงานการแจ้งเตือน
 • SMS Alerts: การแจ้งเตือนผ่านข้อความ SMS

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์