เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 รับประกันสินค้า

1. รับประกันสินค้าระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ติดตั้ง

2. สินค้าอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน ทางบริษัทยินดีเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ หากสินค้า หรือชิ้นส่วนนั้นชำรุดอันเกิดความผิดพลาดทางด้านมาตรฐานการผลิต หรือความบกพร่องของ ชิ้นส่วนนั้น ๆ

3. การรับประกันสินค้านั้น บริษัทฯ จะรับประกันสินค้าของบริษัทฯ ที่พิสูจน์ได้ว่าบกพร่อง ชำรุด อันเนื่องมาจาก วัสดุที่ใช้อะไหล่ หรือกรรมวิธีการผลิต

4. การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงความชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานต่างๆ ดังนี้

  • การเสริมแต่งโดยไม่ได้รับอนุญาต สินค้าถูกแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือ ซ่อมโดยบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ ศูนย์บริการ ของบริษัท
  • มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ และเกิดจากอุบัติเหตุ วิบัติภัยของบุคคล ภัยธรรมชาติ
  • ชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้องชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากมีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ บางส่วนที่หายไป
  • แผงวงจรอุปกรณ์มีลายปริ๊นท์ขาด รอยไหม้ อันเนื่องมาจากมีกระแสไฟฟ้าเกินเข้ามาที่ตัวอุปกรณ์
  • สินค้าที่ถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือการเก็บรักษา ที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดอุบัติเหตุ กับตัวสินค้า
  • Serial number ของสินค้าถูกแก้ไข หรือถูกเปลี่ยน

5. กรณีที่บริษัทฯ พบว่าสินค้าเกิดความเสียหายจริงจากวัสดุที่ใช้ อะไหล่ หรือกรรมวิธีการผลิต บริษัทฯ จะดำเนินการซ่อมแซม เปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทนให้สามารถใช้งาน ต่อไปได้

6. กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถทดแทนสินค้าประเภทเดียวกันแก่ลูกค้าบริษัทฯ จะทดแทนด้วยผลิตภัณฑ์อื่น ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่าผลิตภัณฑ์เดิม

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์