Company Profile

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด เป็นบริษัทที่พัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์สำหรับบริหารงานขององค์กร เป้าหมายการพัฒนาองค์กรของเรา คือความทันสมัย ความจริงใจและมีการบริการอย่างมืออาชีพ ผู้บริหารและทีมงานของโปรซอฟท์ ได้ให้ความสำคัญหลักการ 3 Win ดังต่อไปนี้

Win ที่ 1 หมายถึง  ลูกค้า ลูกค้าโปรซอฟท์จะต้องได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการใช้ซอฟท์แวร์ของโปรซอฟท์ ทั้ง คุณภาพซอฟท์แวร์ และคุณภาพของบริการ ในราคาที่ยุติธรรม
Win ที่ 2 หมายถึง พนักงาน องค์กรจะเจริญเติบโตได้ก็ด้วยการอาศัยพนักงานที่ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ ทำงานให้กับองค์กร ฉะนั้นพนักงานของบริษัทจะต้องมีความมั่นคง มีความเจริญในตำแหน่งหน้าที่ตลอดไป
Win ที่ 3 หมายถึง ผู้ถือหุ้น องค์กรคงก่อตั้งไม่ได้ถ้าปราศจากผู้ถือหุ้น พนักงานของโปรซอฟท์ก็คือผู้ถือหุ้นอีกกลุ่มหนึ่ง เรายึดมั่นในนโยบายคุณภาพที่ว่า จะพยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้ได้มากที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า และ ผู้ถือหุ้น
ชื่อบริษัท

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด (ในเครือ ธนาคารซอฟท์แวร์ ร่วมแรงและแบ่งปัน)

โลโก้
ที่ทำการ

633 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Website www.prosoftgps.com
E-mail contact@prosoftgps.com
โทรศัพท์

0-2402-6117

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 น. - 17:45 น.

จำนวนพนักงาน

150-200 คน

เลขที่ซอฟท์แวร์เฮาส์

0237

ผู้ถือหุ้นหลัก

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด 100%

ก่อตั้ง

4 กันยายน พ.ศ. 2538

ทุนจดทะเบียน

15,500,000 บาท

ธุรกิจ

พัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์ประเภท Enterprise Software

วิสัยทัศน์ (Vision)

" เป็น Good To Great Company เพื่อก้าวสู่แบรนด์ระดับโลก "

พันธกิจ (Mission)

" ทำให้ชีวิตการทำงานดีขึ้น "

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์