รถรับส่งพนักงาน รถโรงเรียน

รถรับส่งพนักงาน รถโรงเรียน

บริหารจัดการ การลดต้นทุน
  • สามารถวิเคราะห์การสิ้นเปลืองน้ำมันอันเนื่องมาจากการจอดรถไม่ดับเครื่อง
  • สามารถประมาณการ การใช้น้ำมันจากระยะทางที่รถวิ่ง และเปรียบเทียบประมาณการใช้กับการใช้จริงได้ 
ความห่วงใยและความปลอดภัย
  • สามารถทราบได้ว่ารถโรงเรียนถึงโรงเรียน/ส่งนักเรียนกลับถึงบ้านหรือยัง ถึงเวลากี่โมง เพื่อสร้างความอุ่นใจและความไว้วางใจให้กับผู้ปกครองของเด็กนักเรียน
  •   
  • สามารถตรวจสอบเส้นทาง การวิ่งของรถรับส่งพนักงาน/รถโรงเรียนได้ว่า พนักงาน/เด็กนักเรียนของท่านอยู่ที่ไหนได้แบบ Real Time
ป้องกันอุบัติเหตุ
  • สามารถติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถ ขณะที่กำลังขับรถโรงเรียน /รถรับส่งพนักงาน ได้แบบ Real Time เพื่อป้องกันการขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนดเพื่อทำเวลา
  • สามารถตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถความเร็วเกินกำหนด จำนวนกี่ครั้ง ความเร็วสูงสุดที่ขับ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการป้องกันอุบัติเหตุ
งานบริการ และภาพลักษณ์บริษัท/โรงเรียน
  • ทำให้พนักงาน/ผู้ปกครองเกิดความพึงพอใจ เชื่อมั่นในการใช้บริการ
  • ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้บริษัท/โรงเรียน

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์