Analysis & Dashboards

Analysis & Dashboards

1 รายการ
เป็นระบบสำหรับเรียกดูรายงานและกราฟต่าง ๆ เพื่อดูประวัติ รายละเอียดการใช้งานรถและสถานะรถย้อนหลังได้ ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการขับรถและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้รถ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการเดินรถ ป้องกันการนำรถไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์