Real Time

เป็นระบบที่แสดงสถานะข้อมูลปัจจุบันของรถว่า ณ ขณะนั้นรถวิ่งหรือรถจอด ความเร็วในการขับ พร้อมทั้งแสดงตำแหน่งและข้อมูลปัจจุบันของรถ ช่วยในการตรวจสอบตำแหน่ง ณ ปัจจุบันของรถว่าอยู่ที่ไหน มีการใช้งานรถ จอดรถติดเครื่อง วิ่งรถ หรือจอดรถดับได้

Benefit :
  • สามารถติดตามรถแบบ Real timeได้
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้า-ออกบริษัทลูกค้าได้
  • สามารถแสดงตำแหน่งที่รถวิ่งหรือรถจอด พร้อมความเร็วในการขับ
  • สามารถแสดงสถานะรถ (รถวิ่ง/รถจอด),ความเร็วในการขับรถ,ตำแหน่งที่รถวิ่ง/จอด รวมถึงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับรถ เช่น ทะเบียนรถ,ประเภทรถ,ยี่หอรถ พนักงานขับรถ และเบอร์โทรศัพท์พนักงานขับรถสำหรับติดต่อ
  • สามารถเรียกดูแผนที่ได้ 3 รูปแบบ คือ แผนที่ ดาวเทียมและ ไฮบริดจ์

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์