ปัญหาและอุปสรรคของผู้ให้บริการด้านการขนส่ง

ปัญหาและอุปสรรคของผู้ให้บริการด้านการขนส่ง

            ผู้ให้บริการด้านการขนส่งของไทยส่วนใหญ่ยังเป็นธุรกิจ SME และยังขาดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล ไม่ว่าจะด้วยเงินลงทุน เทคโนโลยี หรือบุคลากร ซึ่งเป็นผลต่อเศรษฐกิจของไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้ และบริษัท SME หลายบริษัทที่ขาดความสามารถในการแข่งขันก็ต้องปิดตัวไป หรือไม่ก็ถูกซื้อกิจการไปโดยชาวต่างชาติ

ปัญหาและอุปสรรคของบริษัทที่ประกอบธุริกิจเกี่ยวกับการขนส่ง

  1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านโลจิสติกส์อย่างแท้จริง
  2. ขาดเงินทุนเพียงพอที่จะเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการภายในบริษัท เช่น การลงทุนในระบบ GPS เพื่อควบคุมมาตรฐานในด้านการขนส่ง ซึ่งจะมีจุดคุ้มอยู่ที่สามารถคุมรายจ่ายไม่ให้ฟุ่มเฟือยไปเรื่อยๆ หากไม่มีการควบคุมที่ดีพอ
  3. ภาครัฐไม่ได้ให้การสนับสนุนเท่าที่ควร แม้จะมีการออกแผนพัฒนาเกี่ยวกับงานด้านโลจิสติกส์ขึ้นมา แต่ยังไม่มีผลงานเกี่ยวกับด้านโลจิสติกส์หรือผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ออกมาอย่างชัดเจน ไม่มีแผนงาน ไม่มีทั้งงบประมาณในการสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ของประเทศอย่างชัดเจน

แนวทางแก้ไข

  1. พัฒนาและสรรหาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารงานด้านโลจิสติกส์อย่างจริงจังและชัดเจน นำความรู้ด้านโลจิสติกส์ที่ได้มาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ลดต้นทุนค่าขนส่ง ซึ่งค่าขนส่งที่เกิดขึ้นจากการใช้รถในการขนส่ง หลักๆได้แก่ ค่าเชื้อเพลิง ค่าบำรุงรักษา ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารงานด้านโลจิสติกส์ ถ้าใช้งานอย่างถูกต้องจะควบคุมในส่วนนี้ให้เหมาะสมและมีความคุ้มค่ามากขึ้น
  3. วางแผนระยะยาวสำหรับการขนส่ง ซึ่งเมื่อมีความชำนาญมากขึ้นก็ควรพัฒนาในการบริหารด้านโลจิสติกส์ให้ครบครันขึ้นในทุกๆด้าน ซึ่งถือเป็นการขยายฐานเพื่อวางแผนในการรับตลาดที่ใหญ่ขึ้นด้วย
  4. พัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการค้นหาการบริหารจัดการใหม่ๆที่สามารถลดต้นทุนในการในการขนส่งให้ต่ำลง แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพเท่าเดิมหรือมากขึ้น ถือเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
  5. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง(Customer Relationship Management) เพราะลูกค้าเก่าก็ยังเป็นฐานที่สำคัญในด้านธุรกิจ และการตอบสนองที่ดีของลูกค้าเก่าก็จะนำให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน
  6. ภาครัฐต้องให้การช่วยเหลือสนับสนุนในด้านต่างๆ โดยฉพาะด้านเงินทุน มีการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เห็นความสำคัญในการจัดการในงานด้านโลจิสติกส์ของประเทศ
 21177
ผู้เข้าชม

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์