เงื่อนไขบริการหลังการขาย

เงื่อนไขบริการหลังการขาย

 การรับประกันการซ่อม

1. การรับประกันการซ่อมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนและอะไหล่ ทุกรายการไม่ครอบคลุม ถึงการชำรุดเสียหายของชิ้นส่วนและอะไหล่ที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท ( ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า (warranty) หรือเกิดจากความประมาทของผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลและ / หรือเกิดจากการซ่อมบำรุงรถผิดวิธี หรือผู้ใช้งานซ่อมชิ้นส่วนของอุปกรณ์โดยไม่แจ้งบริษัทฯผู้ผลิตและจำหน่าย

2. กรณีอุปกรณ์และโปรแกรมเกิดปัญหา การแจ้งซ่อม กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail) หรือโทรสาร (Fax) ตามเอกสาร(ใบแจ้งซ่อม)

3. หลังจากบริษัทฯได้รับใบแจ้งซ่อมเป็นลายลักษณ์อักษร ฝ่ายบริการจะดำเนินการติดต่อกลับลูกค้าเพื่อนัดวัน- เวลาเข้าซ่อมแซมทันที หรือตามที่ลูกค้าจัดวันและเวลาให้ได้

4. เมื่อฝ่ายบริการ และลูกค้าได้ตกลงเวลานัดเข้าซ่อม ลูกค้าจะจัดเตรียมรถตามที่แจ้งซ่อมให้พนักงานของบริษัทฯ ได้ซ่อมเพื่อให้ใช้ งานได้เป็นปกติ ถ้าไม่สามารถจัดรถได้หรือต้องการเลื่อนการนัดซ่อมต้องแจ้งให้ฝ่ายบริการได้ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความสะดวกในการจัดการการเดินทาง

5. ในกรณีพนักงานของบริษัทฯไม่สามารถปฏิบัติงานได้เนื่องจากเกิดสถานการณ์ เช่น ภัยธรรมชาติ ไฟฟ้าดับ เหตุการณ์บ้านเมืองไม่ปกติและสถานที่ที่ลูกค้าจัดเตรียมไม่อำนวยต่อการทำงาน ซึ่งไม่สามารถจะทำการซ่อมได้ บริษัทฯ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการให้บริการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

6. ในกรณีที่ต้องเดินทางเข้าซ่อมบำรุงระยะทางเกินกว่า 300 กม. จากบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด หรือศูนย์บริการ และเข้าซ่อมนอกสถานที่ที่กำหนดไว้ตามสัญญา ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระค่าเดินทางและค่าที่พักที่เกิดขึ้นจริง

7. การบริการที่ศูนย์โปรซอฟท์ ท่านสามารถติดต่อได้ผ่านทาง เบอร์โทรศัพท์ 0-2739-5900 (Auto) , เว็บไซต์ www.ProsoftGPS.com และบริการ FAQ Online ตลอด 24 ชั่วโมง

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์