บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด

บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด

"ดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรม ทีมผู้บริหารที่มีความสามารถ ทีมงานขายที่ครอบคลุมทั้งช่องทาง โรงพยาบาล คลินิก และร้านขายยาทั่วประเทศ รับผิดชอบต่อลูกค้า พร้อมให้บริการด้านข้อมูลแก่ลูกค้า มีระบบการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าถูกต้อง และทันเวลาที่ต้องการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังนำระบบ Software ฐานข้อมูลมาใช้เพื่อช่วยในการพัฒนาด้านการขาย การจัดส่ง รวมทั้งการวางแผนเพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ต่อไป"

คุณจิระ ฤทธิ์ช่วย
ตำแหน่ง : supervisor

ลักษณะการประกอบธุรกิจ:
จำหน่ายและผลิต ยา และเครื่องมือแพทย์

ทุนจดทะเบียน : 120,000,000 บาท

จำนวนพนักงาน : 200 คน

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?
 บริหารงานด้านจัดส่งให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและลดต้นทุนด้านจัดส่งให้เหมาะสมแข่งขันด้านโลจิสติกส์กับคู่แข่งได้ 

โปรแกรม Prosoft GPS ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?
     ทราบถึงสถานะต่างๆ ของสิ่งที่เราต้องการติดตาม ไม่ว่าจะเป็นคน หรือยานพาหนะ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญ เช่น ตำแหน่ง ในปัจจุบัน เป็นต้น

     ทราบถึงรายงานย้อนหลังหลายๆ อย่างในระบบยานพาหนะได้ เช่น การคำนวนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อวัน ระยะทางที่วิ่งต่อวัน ความเร็วเกินกำหนด การจอดติดเครื่องยนต์ เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงด้านต้นทุนและปรับปรุงหรือเพิ่มวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่ง เนื่องจากสามารถทราบตำแหน่ง และความเร็วของยานพาหนะในปัจจุบันได้ ทำให้สามารถเตือนผู้ขับขี่ได้ เมื่อมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุ รวมถึงบางผู้ผลิตสามารถมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติมายังผู้ควบคุม เพื่อแจ้งเตือนไปยังพนักงานขับรถได้ในทันที ที่มีปัจจัยเสี่ยงตามเงื่อนไข เช่น "วิ่งเร็วเกินที่กำหนด" หรือ "วิ่งออกนอกเส้นทางที่วางแผนไว้" เป็นต้น

     วางแผนเส้นทางทำงานล่วงหน้า ผู้ผลิต GPS Tracking บางราย อาจเพิ่มระบบที่สามารถวางแผนงานไว้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางไปยังเป้าหมาย และ ระบบสามารถวิเคราะห์ แจ้งเตือน เมื่อมีการทำงานนอกแผนที่วางไว้เพื่อลดต้นทุนค่าน้ำมันจากการวิ่งรถซ้ำเส้นทางหรือวิ่งรถที่ใช้เส้นทางที่ใกล้และรวดเร็วที่สุด

      บริการข้อมุลให้ลูกค้า ในด้านการสอบถามสถานะการส่งสินค้าได้รวดเร็ว และทำให้ลูกค้ามีความพึ่งพอในด้านบริการด้านงานจัดส่ง 

นโยบายการบริหารงาน (Key Success Factor)
 1. ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

 2. ฝึกฝนพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถตามค่านิยม Rxlife สามารถพัฒนาวิธีการทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

 3. ปลูกฝังให้พนักงานยึดมั่นในในคุณธรรม มีจรรยาบรรณในการทำงานและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 4. บริหารต้นทุนให้แข่งขันได้ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิต 

Website
  www.rx.co.th

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์