การจัดการคลังสินค้า : Warehouse Management

การจัดการคลังสินค้า : Warehouse Management

                หากจะพูดเรื่องการจัดการคลังสินค้านั้น จะเป็นที่รู้กันว่าจะเกี่ยวข้องกับคลังสินค้า(Warehouse) ซึ่งคือพื้นที่ที่ได้ออกแบบและวางโครงสร้างไว้แล้ว ว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายสินค้าและวัตถุดิบ โดยคลังสินค้านั้นจะมีหน้าที่ในการเก็บสินค้าและรอเพื่อกระจายสินค้าในขั้นต่อไป

สินค้าที่เก็บในคลังสินค้านั้น แบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่

  1. วัตถุดิบ(Material) ซึ่งจะอยู่ในรูปวัตถุดิบ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนต่างๆ
  2. สินค้าสำเร็จรูปหรือสินค้า นับรวมตั้งแต่ระหว่างการผลิต รวมถึงสินค้าที่ต้องการจะทิ้งและวัสดุที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ด้วย

การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)

                เป็นการจัดการในการรับของ การจัดเก็บ และการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการบริหารและดำเนินธุรกิจ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างเป็นระบบ คุ้มค่ากับการลงทุน มีการควบคุมคุณภาพในการจัดเก็บ การเบิกสินค้า ป้องกันการสูญเสียต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการดำเนินการนั้นจำเป็นต้องใช้ต้นทุนให้ต่ำที่สุด และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการใช้พื้นที่คลังเก็บสินค้า

วัตถุประสงค์ในการจัดการคลังสินค้า (Objective of Warehouse Management)

                - ลดระยะทางในการเคลื่อนย้ายตำแหน่งสินค้าภายในคลังสินค้าให้น้อยที่สุด

                - ใช้พื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บสินค้า ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด

                - สร้างความน่าเชื่อถือในเรื่องของแรงงานคน เครื่องมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่างๆนั้น มีเพียงพอและสอคล้องกับระดับของธุรกิจที่ได้วางแผนไว้

                - เพิ่มความพึ่งพอใจในการทำงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายสินค้า ทั้งการรับเข้าและเบิกออก โดยวัดจากปริมาณการจัดซื้อ และความต้องการในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเป็นเกณฑ์

                - วางแผนได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุม และรักษาระดับการใช้ทรัพยากรต่างๆ ภายใต้ต้นทุนที่เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการลงทุนตามขนาดธุรกิจ

ประโยชน์ของการจัดการคลังสินค้า (The Benefit of a Warehouse)

                - ช่วยสนับสนุนการผลิต (Manufacturing Support) คลังสินค้านั้นจะทำหน้าที่ในการรวบรวมวัตถุดิบในการผลิต ชิ้นส่วน และส่วนประกอบต่างๆ จากผู้ขาย จากนั้นจึงส่งเข้าส่วนของการผลิตเป็นสินค้าต่อไป ซึ่งตรงนี้จะเป็นการลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า

                - ช่วยในการผสมผลิตภัณฑ์ (Mix Warehouse) ในกรณีที่มีการผลิตสินค้าจากโรงงานหลายแห่งและอยู่ในรูปของคลังสินค้ากลาง ตรงจุดนี้จะทำหน้าที่ในการรวบรวมสินค้าสำเร็จรูปจากโรงงานต่างๆไว้ในที่เดียวกัน จากนั้นจึงส่งมอบให้ลูกค้าตามต้องการ โดยขึ้นอยู่ว่าลูกค้าแต่ละรายต้องการสินค้าจากโรงงานใดบ้าง

                - เป็นที่รวบรวมสินค้า (Consolidation Warehouse) กรณีที่ลูกค้าต้องการซื้อสินค้าจำนวนมากจากโรงงานหลายแห่ง คลังสินค้านี้จะช่วยเป็นตัวรวมรวมสินค้าและจัดเป็นการขนส่งที่ขนาดเหมาะสมสูงสุดในการขนส่งแต่ละครั้ง จะเป็นการลดต้นทุนในการขนส่งลงได้

                - ใช้ในการแบ่งแยกสินค้าให้มีขนาดเล็กลง (Break Bulk Warehouse) สำหรับสินค้าจากผู้ผลิตที่มีการบรรจุหีบห่อหรือเป็นพาเลตขนาดใหญ่นั้น คลังสินค้าจะช่วยในการแบ่งแยกสินค้าให้มีขนาดเล็กลง ก่อนจะนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตหรือจัดส่งไปยังลูกค้าต่อไป

ข้อมูล : https://riverplus.com/

 11349
ผู้เข้าชม

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์