งาน Logistics กับบทบาทในธุรกิจ

งาน Logistics กับบทบาทในธุรกิจ

            ด้วยระบบ Logistics เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในโลกของการทำธุรกิจในปัจจุบัน และยังคงมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งส่งผลโดยตรงให้งานทางด้าน Logistics มีการเติบโตของตลาดแรงงานที่มากขึ้น โดยงานทางด้านนี้จะมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสินค้า ที่หลักสำคัญอยู่ที่การขนส่งเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังจุดหมายด้วยวิธีการและระบบการจัดการที่ดีที่สุด

            ตำแหน่งงานด้าน Logistics นี้จะรวมไปถึงการจัดการที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดส่งสินค้าและทรัพยากรอย่างอื่นๆ จากต้นทางไปถึงยังปลายทาง โดยผู้ที่ทำงานด้าน Logistics นี้ส่วนใหญ่แล้วจะเรียนจบมาจากสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะโลจิสติกส์, คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการโลจิสติกส์), คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง), คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์)

            ซึ่งผู้ที่เรียนจบทางด้านนี้มานั้น สามารถประกอบอาชีพได้ค่อนข้างหลากหลาย เช่น ผู้ปฏิบัติงานนำเข้าและส่งออกสินค้า, ผู้จัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ, พนักงานคลังสินค้า, พนักงาน Shipping, ตัวแทนการนำเข้าและส่งออกสินค้า, ผู้ดูแลคลังสินค้า, เจ้าหน้าที่คลังสินค้า, พนักงานฝ่ายพัสดุ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้ที่ทำงานทางด้าน Logistics

 • มีความรู้หรือจบมาในสาขาที่เกี่ยวกับ Logistics
 • มีระเบียบวินัยและมีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด
 • สามารถทำงานเป็นกะ หรือทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 • ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการระบบ Logistics ได้
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี เป็นทั้งผู้นำและผู้ตามได้ในบางโอกาส

ลักษณะงานของการทำงานเกี่ยวกับ Logistics

 • ตรวจสอบสินค้าว่าเป็นสินค้าประเภทใด มีความปลอดภัย และสามารถเคลื่อนย้ายไปยังจุดหมายได้หรือไม่
 • จัดเตรียมสถานทีในการเก็บรักษาสินค้า ให้อยู่ในสถานที่และอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่ทำให้เกิดความเสียหาย
 • จัดสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการเข้าถึงและดูแล
 • ดูแลความปลอดภัยของสถานที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า
 • บันทึกรายงานถึงผู้บริหารคลังสินค้าทุกขั้นตอน พร้อมจัดเตรียมการ ป้องกันแก้ไขเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

            งานด้าน Logistics นี้ เป็นงานที่จะมาพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ที่กำลังมีอิทธิพลอย่างมากในปัจจุบัน และยิ่งตลาดในส่วนนี้มีการโตขึ้นเท่าใด งานทางด้านนี้ก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งตรงนี้เองที่ผู้หางานด้าน Logistics ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการหางาน พิสูจน์ให้นายจ้างเห็นถึงความสามารถและความเหมาะสมกับงานทางด้านนี้

ข้อมูล: https://th.jobsdb.com/

 6832
ผู้เข้าชม

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์