"ยกระดับขนส่งภาคเหนือ เพื่อเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน"

"ยกระดับขนส่งภาคเหนือ เพื่อเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน"

                นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เปิดงานสัมมนานานาชาติโลจิสติกส์ ครั้งที่ 6 “Northern Logistics Fair 2018” เพื่อยกระดับความก้าวหน้าการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของภาคเหนือเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง(GMS) และประชาคมอาเซียน(AEC) หนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ แลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มช่องทางการค้าให้กับผู้ผลิต ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม ยังเปิดเผยต่อหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนานานาชาติโลจิสติกส์ ครั้งที่ 6 “Northern Logistics Fair 2018”ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงรายว่างานสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อความก้าวหน้าการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของภาคเหนือเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง(GMS) และประชาคมอาเซียน(AC) ให้เกิดการสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มช่องทางการค้าให้กับผู้ผลิต ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

                “การจัดการโลจิสติกส์มีความสำคัญอย่างมากต่อประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่จะต้องบริหารให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเน้นย้ำความจำเป็นเรื่อง Big Data เพื่อการวางแผนโลจิสติกส์ซึ่งในอนาคตไม่ใช่แค่การนำเทคโนโลยีไอทีมาใช้เก็บข้อมูลเท่านั้น แต่ธุรกิจจะต้องใช้ข้อมูลวิเคราะห์คาดการณ์ได้อย่างชำนาญและมีประสิทธิภาพ โดยได้บรรยายในรายละเอียดศักยภาพด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยในปัจจุบัน ศักยภาพด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยในปัจจุบัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ และนโยบายและโครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคม ได้แก่ โครงการก่อสร้าง/พัฒนารถไฟทางคู่ 18 สาย โครงข่ายรถไฟรองรับ EEC และ SEZ โครงข่ายทางถนน แผนการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า(Truck Terminal) โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคเมืองหลักและเมืองชายแดน โครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก(TRUCK REST AREA) โครงการศูนย์การเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า เป็นต้น”

                นอกจากนี้ ยังรวมถึงกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง การขนส่งที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย และมั่นคง ด้วยพลังงานทางเลือกใหม่/ระบบขนส่งที่ประหยัดพลังงาน การขนส่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง/โลจิสติกส์สร้างโครงข่ายการเชื่อมโยงระบบคมนาคมภายในประเทศและระหว่างประเทศ การเข้าถึงระบบขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมด้วยการออกแบบและการบริการเพื่อคนทุกกลุ่ม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทย พ.ศ.2558-2565 นโยบายและโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ(Special Economic Zone) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(Eastern Economic Corridor Development) นโยบาย One Belt One Road ของจีน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคเหนือ

ข้อมูล: http://www.logisticstime.net/

 191
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์