ความพร้อมของธุรกิจ Logistics สู่การเติบโตของตลาด

ความพร้อมของธุรกิจ Logistics สู่การเติบโตของตลาด

ภาพ: https://fitsmallbusiness.com/ 

                หลายๆธุรกิจในบ้านเรานั้นอาจจะชะลอตัวซบเซาลงไป ทั้งจากปัจจัยภายในประเทศและจากสังคมโลก แต่อย่างไรก็ตามความต้องการและการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์กลับมีแนวโน้มกำลังเติบโตเรื่อยๆ จากการฟื้นตัวของภาคการส่งสินค้าภายในประเทศ การส่งออกสินค้าสู่ตลาดโลก ทั้งแรงหนุนจากธุรกิจการท่องเที่ยว และแรงหนุนจากการลงทุนของภาครัฐด้วย

                รูปแบบการให้บริการโลจิสติกส์แบบ Third Party Logistics Provider : 3PL คือ การให้บริการอย่างเหมาะสม ครบวงจร ส่งผลให้ธุรกิจโลจิสติกส์ SME ทั้งหลาย เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางบก ธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนในการขนส่งสินค้าพวกนี้ เติบโตได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเหล่านี้กำลังเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั้น ประกอบไปด้วย

e-Commerce ขยายตัวขึ้น

            e-Commerce มีบทบาทอย่างมากในการเข้ามาปรับเปลี่ยนตลาดการขายปลีกแบบเดิมๆ ให้ก้าวไปสู่การซื้อขายกันแบบออนไลน์ แต่การส่งสินค้าจากผู้ขายไปยังลูกค้านั้น ยังคงต้องพึ่งพาการขนส่งสินค้าที่บริหารจัดการโดยบุคคลที่ 3 อีกที ดังนั้นการซื้อขายยิ่งเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้มีการใช้บริการธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้ามากขึ้นเท่านั้น นี่จึงเป็นโอกาสทองของธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า แต่ก็ต้องมีการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ดีด้วย ซึ่งตลาด e-Commerce นี้ของไทย ถือว่ามีความเข็งแกร่งอย่างมากและเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียนเลยทีเดียว

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

            เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor : EEC เป็นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทยที่รัฐพยายามส่งเสริม โดยมีปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์นั้นเติบโตผ่านนโยบายสำคัญของภาครัฐ 2 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ(Hard Infrastructure) และ โครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ(Soft Infrastructure) ให้มีสิทธิประโยชน์เหนือกว่าพื้นที่อื่นๆ

EEC นี้เป็นโครงการที่ภาครัฐได้เตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพ คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคมนาคม เป็นการอำนวยความสะดวกให้กิจกรรมต่างๆทางด้านโลจิสติกส์นั้นคล่องตัวขึ้น ขณะเดียวกันนี้เองโครงสร้างทางด้านกฎหมายก็อำนวยความสะดวกในการลดหย่อนภาษี และยังเป็นการดึงดูดนักลงทุนเข้ามาด้วย เพิ่มอุปสงค์ในการขนส่งสินค้าจากที่ผลิตในเขต EEC และกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ต่างๆ

ข้อมูล: https://www.admissionpremium.com/

 202
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์