Route Management

Route Management

3 รายการ
เป็นหน้าต่างบันทึกความถี่ของลูกค้าแต่ละรายว่าในแต่ละเดือน แต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ มีลูกค้ากี่ราย ที่จะต้องส่งของ และสามารถตรวจสอบรายละเอียดวันเดือนปี ชื่อลูกค้า สถานที่ส่งของ เพื่อเตรียมวางแผนการเดินรถ โดยจะดึงข้อมูลควมถี่ มาจากกำหนดไว้ที่หน้าต่างกำหนดรหัสลูกค้าของลูกค้าแต่ละรายมาแสดง
เป็นหน้าต่างบันทึกการจัดเส้นทางการส่งของเป็นการวางแผนเส้นทางการส่งของ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางให้มากที่สุด รวมไปถึงช่วยในการลดระยะทางและเวลา ในการส่งของให้กับลูกค้า แล้วยังสามารถตรวจเช็คสถานะการส่งของ
เป็นระบบที่ใช้ในการตรวจสอบวันเวลาในการเข้า-ออกจากบริษัท เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกาให้บริการลูกค้า หรือตรวจสอบการส่งสินค้าให้กับลูกค้า และตรวจสอบได้ว่าพนักงานส่งสินค้าตรงเวลาหรือส่งสินค้าล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสร้างมาตราฐานให้กับองค์กร

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์