โปรโมชั่น

ข่าวสารความรู้

ข่าวสารความรู้

222 รายการ
ต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่งจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาค่าขนส่ง
987 ผู้เข้าชม
การจัดการการขนส่งสินค้าเวชภัณฑ์ให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล คลินิก และร้านขายยา ผู้ที่เป็นผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่ายเวชภัณฑ์
741 ผู้เข้าชม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการคำนวณและการสื่อสารมาใช้กับการจัดการจราจร และการขนส่งที่สอดคล้องกับเวลาจริง (Real-Time) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการจราจร มีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
683 ผู้เข้าชม
ปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจมี 4 ประเภท หรือที่เรียกว่า 4 M ได้แก่ คน (Man),เงิน (Money),วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) และวิธีปฏิบัติงาน (Method)
426 ผู้เข้าชม
ผู้ให้บริการด้านการขนส่งของไทยส่วนใหญ่เป็น SME และยังขาดขีดความสามารถที่จะแข่งขันกับบริษัทต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทุน เทคโนโลยีและบุคลากร
7056 ผู้เข้าชม
ภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการผลักดันนโยบายพัฒนาโลจิสติกส์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
5259 ผู้เข้าชม
12301 ผู้เข้าชม

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์