Preventive Management

Preventive Management

7 รายการ
เป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาษีรถยนต์ ช่วยในการบันทึกประวัติของการต่ออายุของภาษีรถยนต์ ที่มีในองค์กร
เป็นการบันทึกข้อมูลประกันภัยของรถยนต์ ช่วยในการบันทึกข้อมูลการซื้อประกันภัยและการต่ออายุประกันภัย ของรถยนต์ที่มีในองค์กร
เป็นการบันทึกข้อมูล พรบ. ของรถยนต์ ช่วยในการบันทึกข้อมูล พรบ. และการต่ออายุของ พรบ.รถยนต์ ที่มีในองค์กร
เป็นการบันทึกเอกสารข้อมูลการเติมเชื้อเพลิงของรถยนต์ เพื่อช่วยให้ทราบต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการเติมเชื้อเพลิงตามรอบตัดค่าใช้จ่ายในองค์กร
เป็นการบันทึกการวางแผนกำหนดการบำรุงรักษารถยนต์ในองค์กร
เป็นการบันทึกการแจ้งซ่อมรถยนต์ในองค์กร ว่ามีการเปลี่ยนอะไหล่ของรถในส่วนใดบ้าง ต้นทุนในการซ่อมรถ ในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์