ข่าวสารและบทความ

177 รายการ
เป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้แผนกวิจัยและพัฒนา ของบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้รับการรับรองกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 Basic VSE Profile
333 ผู้เข้าชม
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด สาขาเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก คุณสเปญ จริงเข้าใจ ผู้จัดการโรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย ได้เข้ามาเยี่ยมเยือนสำนักงาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ Common Sense หรือ สามัญสำนึก
350 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา คุณวิชัย เข็มทองคำ กรรมการผู้จัดการบริษัทโอเรียลทัล ยูนิค จำกัด และที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก และ Mr.&Mrs. Michael นักธุรกิจใหญ่ชาวพม่า ได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด สำนักงานเชียงใหม่
163 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 คุณพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการ Sipa ได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด สำนักงานเชียงใหม่
390 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา คุณสเปญ จริงเข้าใจ และคุณชัยรัตน์ กมลนรเทพ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการโปรซอฟท์ สาขาเชียงใหม่
580 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2556 คุณสุวิมล เทวะศิลชัยกุล รองผู้อำนวยการสายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : SIPA และคณะ เข้าเยี่ยมชมงานพัฒนาซอฟท์แวร์
227 ผู้เข้าชม
7877 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์